Календарно-тематичне планування з математики для 5 класу Л.Г. Стадник

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
(4 год на тиждень, у І семестрі — 64 год,
у II семестрі — 76 год, усього — 140 год)

уроку

Розділи і теми навчального матеріалу

к-сть

годин

Дата прове­дення

І семестр — 64 год

 

І. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

36

 

Тема 1. Натуральні числа. Додавання і віднімання

8

 

1

Контрольна робота № 1(вхідна)

1

 

2

Число. Натуральні числа. Натуральний ряд чисел і його властивості. Число нуль

1

 

3-4

Нумерація натуральних чисел. Десяткова система числення. Класи та розряди натуральних чисел, більших, ніж мільйон. Інші системи числення

2

 

5-6

Округлення натуральних чисел. Правила округ­лення

2

 

7-8

Розв'язування вправ і задач. Самостійна робота № 1

 

 

9-10

Додавання. Компоненти додавання. Переставна і сполучна властивості додавання. Властивості суми. Самостійна робота № 2

2

 

11-12

Віднімання. Компоненти віднімання. Відніман­ня суми від числа і числа від суми. Додавання та віднімання різниці. Віднімання числа від різниці. Самостійна робота № 3

2

 

13-14

Табличне, усне, письмове додавання та відні­мання. Самостійна робота № 4

2

 

15

Тематична контрольна робота № 2

1

 

Тема 2. Величини. Вирази. Формули. Рівняння

10

 

16-17

Величини. Вимірювання величин. Метрична система мір. Приклади неметричних мір

2

 

18-19

Вирази. Числові та буквені вирази. Числове зна­чення буквеного виразу. Формули. Обчислення за формулами. Самостійна робота № 5

2

 

20-21

Рівняння. Корінь рівняння. Розв'язування рівнянь

2

 

22-23

Порівняння натуральних чисел. Нерівності

2

 

24

Розв'язування вправ. Самостійна робота № 6

1

 

25

Тематична контрольна робота 3

1

 

Тема 3. Множення і ділення натуральних чисел. Властивості множення та ділення натуральних чисел

11

 

26

Множення. Компоненти множення

1

 

27

Ділення. Компоненти ділення. Самостійна робота № 7

1

 

28-29

Переставна, сполучна та розподільна властивості множення. Залежності між компонентами дій множення і ділення

2

 

30

Множення та ділення на розрядну одиницю

1

 

31

Розв'язування вправ і задач. Самостійна робота № 8

1

 

32-33

Письмове множення. Правило множення

2

 

34-35

Письмове ділення. Правило ділення. Ділення з остачею. Прикидка результату. Самостійна робота № 9

2

 

36

Тематична контрольна робота 4

1

 

II. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

28

 

Тема 4. Точка. Пряма. Відрізок. Промінь. Ламана. Кут

13

 

37

Основні геометричні фігури: точка, пряма, площина. Лінії, види ліній

1

 

 

 

38-39

Промінь. Відрізок. Вимірювання довжини відрізка. Одиниці вимірювання довжини. Самостійна робота № 10

2

 

40

Числовий промінь. Шкала. Види шкал, їх використання

1

 

41-42

Побудова відрізка певної довжини. Ламана. Довжина ламаної. Самостійна робота № 11

2

 

43-44

Кут. Транспортир. Вимірювання кутів. Рів­ність кутів. Види кутів: розгорнутий, прямий, гострий, тупий. Бісектриса кута

2

 

45-46

Розв'язування вправ на побудову і вимірювання кутів.

2

 

47

Практична робота на побудову та вимірювання кутів. (Самостійна робота № 12)

1

 

48

Розв'язування вправ

1

 

49

Тематична контрольна робота № 5

1

 

Тема 5. Многокутники: трикутник, квадрат, прямокутник. Многогранники: куб, прямокутний паралелепіпед. Площі та об'єми

15

 

50

Многокутник. Периметр многокутника

1

 

51

Квадрат. Прямокутник. Периметр квадрата і прямокутника

1

 

52-53

Трикутник. Види трикутників. Периметр трикутника. Самостійна робота №13

2

 

54

Рівні фігури

1

 

55

Площа квадрата. Площа прямокутника. Оди­ниці вимірювання площі. Квадрат числа

1

 

56-57

Обчислення площ за формулами

2

 

58-59

Прямокутний паралелепіпед, його виміри. Куб. Одиниці об'єму. Куб числа

2

 

60-61

Об'єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єм куба. Формули об'ємів куба і прямокутного паралелепіпеда

2

 

62-63

Обчислення об'ємів. Самостійна робота № 14

2

 

64

Тематична контрольна робота 6

1

 

II семестр — 76 год

 

III. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

60

 

Тема 6. Звичайні дроби

15

 

65-67

Дробові числа. Дріб як частина цілого. Чисельник і знаменник дробу. Дріб як форма запису частки від ділення двох натуральних чисел. Запис натурального числа у вигляді звичайного дробу

3

 

68-69

Правильні і неправильні дроби. Дробові числа. Виділення цілої частини з неправильного дробу. Самостійна робота № 15

2

 

70-71

Порівняння дробів. Перетворення дробових чисел у неправильний дріб

2

 

72-74

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Додавання і віднімання дробо­вих чисел. Самостійна робота № 16

3

 

75-78

Розв'язування задач на знаходження дробу від числа; на знаходження числа за величиною його дробу; на додавання і віднімання дробових чисел. Самостійна робота №17

4

 

79

Тематична контрольна робота № 7

1

 

Тема 7. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів

10

 

80-81

Десятковий дріб. Читання і запис десяткових дробів

2

 

82

Порівняння десяткових дробів

1

 

83-84

Округлення десяткових дробів. Самостійна робота № 18

2

 

85-87

Додавання і віднімання десяткових дробів. Самостійна робота № 19

3

 

88

Розв'язування вправ і задач на додавання і віднімання десяткових дробів

1

 

89

Тематична контрольна робота 8

1

 

Тема 8. Множення десяткових дробів. Ділення десяткових дробів на натуральне число

11

 

90-92

Множення десяткових дробів

3

 

93-94

Множення дробів на розрядну одиницю. Самостійна робота № 20

2

 

95-97

Ділення десяткових дробів на натуральне число

3

 

98-99

Розв'язування вправ і задач. Самостійна робота № 21

2

 

100

Тематична контрольна робота № 9

1

 

Тема 9. Ділення десяткових дробів. Дії з десятковими дробами

11

 

101-103

Ділення на десятковий дріб

3

 

104-105

Округлення частки. Перетворення звичайно­го дробу на десятковий дріб. Самостійна робо­та № 22

2

 

106-109

Розв'язування задач на всі дії з десятковими дробами. Самостійна робота № 23

4

 

110

Розв'язування вправ і задач на всі дії з дробами

1

 

111

Тематична контрольна робота 10

1

 

Тема 10. Масштаб. Відсотки. Середнє арифметичне кількох чисел. Мікрокалькулятор

13

 

112-113

Масштаб. Знаходження відстані на географічній карті. Практична робота з картою

2

 

114-115

Середнє арифметичне, його використання. Самостійна робота 24

2

 

116-117

Відсотки. Знаходження відсотків числа

2

 

118-119

Знаходження числа за його відсотками

2

 

120-121

Розв'язування задач на відсоткові розрахунки. Самостійна робота № 25

2

 

122-123

Розв'язування задач на відсотки

2

 

124

Тематична контрольна робота № 11

1

 

IV. РЕЗЕРВ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ (ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ)

16

 

125-126

Розв'язування вправ на всі дії з числами

2

 

127

Розв'язування рівнянь

1

 

128-129

Розв'язування задач на рух і дроби

2

 

130

Тематична контрольна робота 12

1

 

131-133

Розв'язування задач на знаходження чисел за їх сумою і різницею та задач на знаходження чисел за їх сумою (різницею) і кратному відношенню. Самостійна робота № 26

3

 

134-136

Розв'язування задач геометричного змісту та логічних задач. Самостійна робота № 27

3

 

137

Підсумкова тематична контрольна робота (річна)

1

 

138

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розв'язування задач і вправ з метою корекції знань учнів

1

 

139

Розв'язування задач підвищеної складності, олімпіадних, цікавих, тощо

1

 

140

Підсумковий урок

1

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити