Психолого-педагогічна характеристика учня 1 класу високий рівень зразок

На кінець навчального року учениця показала високий рівень уміння читати. Вона читає плавно, правильно цілими словами, виразно. Швидкість читання -.......слів. Самостійно, в логічній послідовності переказує невеликий текст, розуміє основну думку тексту. Правильно називає персонажів твору, висловлює оцінні судження щодо поведінки, вчинків героїв. Розрізняє казку, вірш, оповідання та правильно наводить приклади кожного жанру. Знає напам’ять програмові вірші та вміє виразно їх декламувати.

При оцінюванні рівня сформованості знань з рідної мови учениця показала високий рівень. Вона вправно будує усні розповіді за картиною, опорними словами і зачином. Описує нескладні предмети за зразком, будує найпростіші міркування за даним початком і зразком. Будова речень в текстах граматично правильна, між реченнями є логічні зв’язки. Допускає 1-2 помилки у побудові речень або вживанні слів, немає орфографічних помилок на вивчені правила. Диктанти пише чітко, охайно з дотриманням правильного накреслення літер та їх сполучень. Інколи припускається 1 негрубої помилки. Техніка письма відпрацьована. Письмо плавне. Рукописний текст легко читається. Темп письма задовольняє процес роботи на уроці. Самостійно контролює всі гігієнічні правила письма. Дотримується всіх правил ведення зошита. Культура оформлення робіт в зошиті належна, допускається 1-2 грубі помилки.

Щодо навчального матеріалу з математики учениця показала високий рівень його засвоєння. Вона вміє вимірювати і креслити відрізки, знаходити периметр многокутника, будувати геометричні фігури на папері в клітинку. Учениця для розв’язку математичних завдань використовує раціональні способи і прийоми, пропонує нові шляхи розв’язку складених математичних задач на 2 дії, правильно висловлює математичні міркування. Вона досконало знає таблиці складу чисел, арифметичних дій, а саме додавання та множення. Безпомилково використовує ці знання під час розв’язування математичних завдань. Письмові роботи виконує чітко, відхилень від вимог до оформлення немає. Накреслення букв та цифр у роботі правильне. Інколи припускається 1 грубої чи 1 негрубої помилки.

На уроках природознавства учениця правильно відповідала на всі запитання, показала, що може застосувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях, пояснити найпростіші закономірності природних явищ. Учениця легко сприймає творчі завдання, що вміщені у зошиті та підручнику.

Учениця має уявлення про різні види технічної творчості. Виявляє позитивне ставлення до праці при наявності завдань пошукового типу з технічного і художнього конструювання. Віддає перевагу творчим завданням за власним задумом. Художньо – образне мислення високо розвинуто.
Учениця виконує фізичні вправи та контрольні навчальні нормативи на високому рівні.

Додати коментар


Захисний код
Оновити